Yrityksen maksukyvyttömyys ja siihen varautuminen

Yritystoiminnan ongelmatilanteet, maksukyvyttömyys ja niihin varautuminen

Yrityksen maksukyvyttömyys ja siihen varautuminen. Yritystoiminnan ongelmatilanteet. Miten toimia, kun oma yritys tai liikekumppani on maksuvaikeuksissa? 

Tavarantoimitus maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle

Laskulla myytäessä maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle, on luonnollisesti olemassa vaara laskun maksamisesta myöhässä ja konkurssitilanteissa saamisen menettämisestä kokonaisuudessaan. Tavarantoimittamisen jälkeen tavaran omistus on siirtynyt sen ostaneelle yritykselle ja myyjällä ei siten ole oikeutta tavaran takaisinhakemiseen, vaikka lasku jätettäisiin kokonaan maksamatta. Sama pätee konkurssitilanteeseen.

Käteismyynti on varma tapa turvata myyjän saatava. Tällöin tavaran luovutus tapahtuu maksua vastaan. Edellinen tulee kuitenkin erottaa tilanteesta, jossa ostajalla on jo valmiiksi kertynyttä velkaa myyjälle ja tätä vanhaa velkaa lyhennetään uuden tavarantoimittamisen yhteydessä. Tällöin ostajayrityksen konkurssitilanteessa on riski, että vanhan velan lyhentäminen uuden toimituksen ehtona katsotaan lain tarkoittamaksi epätavalliseksi maksuvälineeksi, jolloin konkurssitilanteessa konkurssipesällä voi olla oikeus vaatia maksun saanutta myyjäyritystä palauttamaan saamansa maksut konkurssipesään.

Myyjä voi turvata saatavaansa vakuuksilla. Tällaisia vakuuksia voivat olla esimerkiksi takaus, jolloin maksamatonta saatavaa voi periä myös konkurssitilanteissa takauksen antaneelta taholta. Takauksen tehokkuus on tällöin yhtä hyvä, kuin sen antaneen tahon maksukyky. Paras vakuus on aina pankin antama takaus.

Myös osamaksusopimuksen tekeminen turvaa myyjää. Tällöin täysi omistus ostettuun tavaraan siirtyy ostajalla vasta, kun täysi kauppahinta on maksettu. Mikäli ostaja ei kykene maksamaan osamaksulla ostettua esinettä kokonaisuudessaan, on myyjällä tällöin oikeus vaatia tavaraa takaisin itselleen. Tällöin tavaran takaisinluovuttamisesta tehdään tilitys, jossa tavaran arvo määritetään sen takaisinottohetken mukaan ja maksettujen osamaksujen määrästä riippuen jompikumpi osapuolista voi joutua maksamaan erotuksen toiselle osapuolelle.

Palvelujen myyminen maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle

Palvelujen myymisessä maksuvaikeuksissa olevalle yritykselle on samoja riskejä, kuin tavarantoimittamisessa. Myös niihin varautuminen on pitkälti samankaltaista. Erotuksena on, ettei osamaksusopimusta käytännössä ole mahdollista tehdä palvelujen myymisestä.

Palvelujen myymisessä on myös mahdollista sopia maksutaulukon käyttämisestä, jolloin maksuja suoritetaan sitä mukaa, kun työ edistyy. Tällaista järjestelyä kannattaa harkita varsinkin isompien töiden yhteydessä.

Riitatilanteet tavarantoimituksissa tai palveluissa

Mikäli ostajana huomaat virheitä hankkimissasi tavaroissa tai tilaamissasi palveluissa, on ensimmäinen vaihe asian selvittämisessä reklamaation tekeminen myyjälle. Reklamaatio tarkoittaa ilmoitusta virheestä myyjän suorituksessa. Reklamaatio kannattaa tehdä viipymättä, sillä sen myöhästyminen tarkoittaa lain mukaan sitä, että ostajan katsotaan hyväksyneen tavaran tai palvelun sellaisenaan, jolloin vaatimusten esittäminen myyjää kohtaan ei ole enää mahdollista. Reklamaatioaika vaihtelee tilanteen mukaan ja siitä on jopa mahdollista sopia osapuolten kesken toimitussopimuksessa. Pääsääntöisesti reklamaatio tulee kuitenkin tehdä joidenkin viikkojen tai viimeistään kuukauden kuluessa. 

Reklamaation tekemiselle ei yleensä ole muotovaatimuksia, eli myös suullisesti tehty reklamaatio on yleensä pätevä. Reklamaatiotavasta voi kuitenkin sopia yritysten kesken, joten sopimusasiakirjat kannattaa tarkistaa reklamaatiota tehdyssä. Kirjallinen reklamaatio, josta jää jälki on paras, sillä tällöin reklamaatio tekeminen on helppoa osoittaa. Tällainen tapa on esimerkiksi sähköpostin lähettäminen.

Reklamaatiota on myös mahdollista täydentää sitä mukaa kuin ostaja saa uutta tietoa puutteista ja virheistä ja niiden korjaamisesta. Mikäli alkuperäisessä reklamaatiossa ei ole vielä eritelty vaatimuksia, on syytä tehdä reklamaation täydennys, joissa on eriteltyinä virheen johdosta esitettävät vaatimukset.

Kuten kaikissa riitatilanteissa, sovinnon neuvottelu on ensisijainen riidanratkaisukeino. Mikäli sovintoon päästään, on tällöin mahdollista laatia asiasta sovintosopimus, jossa voidaan asettaa velvoitteita sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi, tulee tällöin harkittavaksi kanteen nostaminen käräjäoikeudessa. 

Oikeudenkäynneissä kustannukset kuitenkin kasvavat huomattavasti, joten kanteen nostamista on syytä harkita tarkasti. Oikeudenkäynti on kuitenkin käytännössä ainoa keino velvoittaa vastahakoinen vastapuoli suorittamaan korvauksia. Monella yrittäjällä on kuitenkin oikeusturvavakuutus, joten kyseisistä kustannuksia voi olla mahdollista saada vakuutuskorvaus.

Oikeudenkäynneissä osapuolten on hyvä muistaa, että vaikka oikeudenkäyntikulut tuomittaisiinkin hävinneen osapuolen maksettaviksi, joutuu osapuoli maksamaan oikeudenkäyntikulut itse (tai hänen oikeusturvavakuutuksensa vakuutusyhtiö), mikäli vastapuoli on varaton, eikä kuluja saada häneltä perittyä.

Vuokrarästien kertyminen

Mikäli vuokralainen jättää vuokran maksamatta, on vuokranantajalla oikeus laittaa vuokra perintään, jolloin vuokran päälle tulevat perintäkulut. Jos vuokra jätetään toistuvasti maksamatta, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi.

Varsin tavanomaista on, että em. tilanteissa vuokranantaja hakee häätöä käräjäoikeudesta, jolloin erillistä ilmoitusta vuokrasuhteen purkamisesta ei tarvitse antaa.

Ks. Tarkemmin liikehuoneiston vuokra-asioista täältä.

Yrityksen velkasaneeraus

Yrityksen velkasaneeraus tarkoittaa menettelyä, jossa syviin maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen konkurssi pyritään estämään yrityksen velkojen määrää leikkaamalla ja/tai niiden maksuaikaa pidentämällä. Velkasaneerausohjelmaan pääsemisen tarkoituksena ja edellytyksenä on käytännössä se, että velkasaneerauksessa yrityksen velkojat saisivat suuremman osuuden rahoistaan takaisin, kuin yrityksen mennessä konkurssiin. Yrityksen velkasaneeraus on monivaiheinen prosessi, jossa useamman asian tulee toteutua ennen kuin varsinainen yrityksen velkasaneerausohjelma alkaa.

Velkasaneeraukseen hakeutuminen alkaa käytännössä aina velallisyrityksen käräjäoikeuteen tekemällä velkasaneerausmenettelyhakemuksella. Hakemuksen hyväksyminen ei edellytä velkojien suostumusta, mutta hyväksymisen edellytyksenä on mm. se että yrityksessä on riittävästi varoja saneerauksen selvittämisajan laskuista selviämiseen, yrityksen kirjanpito on riittävän ajan tasalla ja saneerauksella (eli konkurssin välttämisellä) on todelliset onnistumismahdollisuudet.

Mikäli käräjäoikeus hyväksyy em. hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, tarkoittaa tämä sitä, että käräjäoikeus määrää velkasaneerauksen selvittäjän (joka on yleensä asianajaja) laatimaan tarkemman selvityksen velkasaneerauksen onnistusmahdollisuuksista ja varsinaisen saneerausohjelman sisällöstä. Käräjäoikeuden päätöksestä alkaa ns. rauhoitus- ja selvittämisaika, jolloin velallisyritys ei käytännössä edes saa maksaa erääntyneitä velkojaan, pois lukien mahdolliset palkkavelat yrityksen työntekijöille. 

Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa velkasaneerauksen selvittäjälle työrauha, jotta yrityksen vanhat velat eivät kaada yritystä konkurssiin sinä aikana, kun konkurssin välttämistä selvitetään. Tänä rauhoitus- ja selvittämisaikana syntyvät uudet velat tulee kuitenkin maksaa tavallisesti ja niille on jopa säädetty mahdollisessa konkurssissa etusija muihin velkoihin nähden. Tämä säännös puolestaan turvaa yrityksen toimintamahdollisuuksia rauhoitus- ja selvittämisaikana, jotta muut yritykset uskaltavat käydä kauppaa velkasaneerausmenettelyssä olevan yrityksen kanssa.

Mikäli selvittäjä suosittelee velkasaneerauksen aloittamista, laatii selvittäjä tällöin velkasaneerausohjelmaehdotuksen, siitä millä tavalla yrityksen velkoja leikataan tai niiden maksuaikoja pidennetään. Velkasaneerausohjelmaehdotuksesta ja sen sisällöstä keskustellaan tavallisesti velkojien kanssa sitä laadittaessa. Tällöin velkojien tekemät huomautukset on mahdollista ottaa huomioon. Kun velkasaneerausohjelmaehdotus on valmis, äänestävät yrityksen velkojat sen hyväksymisestä. 

Mikäli velksasaneerausohjelmaehdotus saa laissa säädetyt enemmistöt velkojien äänistä, astuu velkasaneeraus tällöin voimaan. Velkasaneerauksen kestäessä yrityksen vanhoja velkoja maksetaan vahvistetun velkasaneerausohjelman mukaisesti, kunnes ohjelma on suoritettu kokonaisuudessaan tai se lakkaa. Velkasaneerausohjelma lakkaa, mikäli velallisyritys lakkaa noudattamasta sitä tai yritys asetetaan konkurssiin.

Yrityksen maksukyvyttömyys ja siihen varautuminen

Yrityksen konkurssi

Yrityksen konkurssi tarkoittaa tilannetta, jossa pysyvästi maksukyvyttömän yrityksen toiminta lopetetaan käräjäoikeuden nimittämän konkurssipesänhoitajan määräyksestä. Konkurssi alkaa joko yrityksen omasta hakemuksesta tai yrityksen velkojan hakemuksesta. Konkurssin alkaessa määräysvalta yrityksen omaisuudesta, sopimuksista ja työntekijöistä siirtyy pesänhoitajalle. Pesänhoitajan velvollisuutena on ajaa alas yrityksen toiminta, pyrkiä keräämään konkurssipesään mahdollisimman paljon varoja, tutkia konkurssiyrityksen toimintaa konkurssiin johtaneista syistä, sekä ilmoittaa mahdollisista havaituista rikosepäilyistä. 

Konkursseissa pesänhoitaja laatii aina ns. pesäluettelon, johon listataan konkurssiyrityksen varat ja velat, sekä velallisselvityksen, jossa pesänhoitaja mm. ottaa kantaa konkurssin syihin. Konkurssin tehneellä yrittäjällä on lain mukaan velvollisuus avustaa pesänhoitajaa em. pesäluettelon laatimisessa.

Pesänhoitaja suorittaa em. tehtäviään yleensä lopettamalla yrityksen toiminnan (laittamalla ns. lapun luukulle), irtisanomalla työntekijät, sekä realisoimalla yrityksen omaisuutta, tai tietyissä harvinaisemmissa tilanteissa myymällä konkurssiyrityksen liiketoiminnan tai sen osa. Pesänhoitajalla on lisäksi oikeus nostaa kanteita ja edustaa konkurssipesää oikeudessa.

Mikäli konkurssipesään kertyy enemmän varoja, kuin mitä konkurssipesällä itsellään on kuluja, jaetaan tällöin tämä summa konkurssiyrityksen velkojille. Konkurssipesästä suorituksen saadakseen velkojan tulee tehdä ns. velan valvomisilmoitus pesänhoitajalle. Valvomisilmoitus tehdään konkurssimenettelyissä vain, mikäli konkurssipesään on saatu kerättyä riittävästi varoja niiden jakamista ja konkurssimenettelyn jatkamista varten. Pesänhoitaja myös ilmoittaa erikseen ajankohdan, jolloin velan valvomisilmoitus tulee viimeistään tehdä.

Riitatilanteet osakkaan tai yrittäjäkumppanin kanssa

Riitatilanteen syntyessä yrittäjäkumppanien kanssa, riippuu tilanteen ratkaisu hyvin paljon mahdollisen osakassopimuksen olemassaolosta ja sen ehdoista. Mikäli osakassopimus on laadittu, niin riidan ratkaisussa käytetään ensisijaisesti osakassopimuksessa sovittuja ehtoja ja pelisääntöjä. Ks. tarkemmin osakassopimuksesta täältä.

Mikäli osakassopimusta ei ole olemassa, tai siinä ei ole sovittu kyseisenlaisen tilanteen ratkaisemisesta, on tällöin riidanratkaisussa käytettävä enemmän kutakin yritysmuotoa koskevaa lainsäädäntöä, sekä muita yrityksen toimintaa sääteleviä sopimuksia, kuten yhtiöjärjestystä osakeyhtiöissä.

Riitaisa tilanne voi pahimmillaan halvaannuttaa yrityksen toiminnan, joten suositeltavaa onkin ensisijaisesti pyrkiä neuvottelemaan sovintoa osapuolten kesken. Sovittelussa kannattaa käyttää asiantuntija-apua parhaimman ja molemmille osapuolille sopivan lopputuloksen saamiseksi. Mikäli sovintoon ei päästä, niin tällöin kiistaan on mahdollista hakea ratkaisua käräjäoikeudessa nostetulla kanteella. Tällöin kustannukset kasvavat, sekä mahdollinen oikeuskäsittely voi halvaannuttaa yhtiön toimintaa entisestään. Lisäksi yhtiön sisäiset riidat tulevat tällöin julki oikeudenkäyntien julkisuuden vuoksi. Kanteen nostaminen voi tietyissä tilanteissa olla paras ratkaisu, mutta sitä onkin harkittava aina huolella.

Kotilain lakipalvelut

Edellä on kuvattu yritystoiminnan ongelmatilanteita, maksukyvyttömyyttä ja niihin varautumista vain pääpiirteittäin. Oheinen on yleinen muistilista aiheesta: yrityksen maksukyvyttömyys ja siihen varautuminen. Mikäli sinulla ongelmatilanne, johon kaipaat lakimiehen apua, ota rohkeasti yhteyttä. Annan tilanteestasi lakimiehen asiantuntija-arvion, sekä ohjeistan ja neuvon jatkotoimenpiteissä.

Katso Kotilain tarjoamat lakipalvelut:

Lakivideo yritystoiminnan ongelmatilanteista, maksukyvyttömyydesta ja niihin varautumisesta

Hyödyllisiä sivuja

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö