Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen - mitä kannattaa tietää?

Työsuhteen irtisanominen, purkaminen, päättyminen ja lomautus

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen. Mitä kannattaa tietää, kun työsuhde päättyy tai keskeytyy lomautukseen? Mitä oikeuksia minulla on, kun työsopimus päättyy? Lue lisää.

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen ja irtisanoutuminen

Määräaikainen työsopimus päättyy määräaikaisuuden viimeisenä päivänä ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli työntekoa on tarkoitus jatkaa tämän jälkeen ks. siitä täältä.

Määräaikaista työsopimusta ei ole pääsääntöisesti mahdollista yksipuolisesti irtisanoa ja päättä ennen määräaikaisuuden päättymistä, ellei työsopimukseen ole erikseen otettu ehtoa, joka sallii työsuhteen irtisanomisen kesken määräaikaisuuden. Käytänössä työsuhteen päättämisestä tuleekin määräaikaisuuksissa sopia työnantajan kanssa, mutta työnantajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä irtisanomista. 

Työnantajalla ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollisuutta velvoittaa irtisanoutumista haluavaa työntekijää jatkamaan työntekoaan, mikäli työntekijä lopettaa työnteon siitä huolimatta, että irtisanoutumisesta ei päästy sopimukseen. Tällaisessa tilanteessa työnantajalla voi tietyissä harvinaisissa tilanteissa kuitenkin olla oikeus vahingonkorvauksen saamiseen työntekijältä.

Työntekijän irtisanoutuminen vakituisesta työsuhteesta - työsopimuksen päättäminen

Työntekijän Irtisanomisilmoitukselle ei ole asetettu muotovaatimuksia, eli vapaamuotoinen ilmoitus työntekijän irtisanoutumisesta on pätevä. Kirjallisen ilmoituksen käyttäminen on suositeltavaa, mutta myös suullinen ilmoitus on pätevä. Ilmoitus tulee kuitenkin välittää työnantajalle henkilökohtaisesti, mikäli tämä on mahdollista, eli käytännössä aina, mikäli työntekijä ja työnantaja ovat samalla työpaikalla. Muissa tilanteissa työsuhteen irtisanomisilmoitus on mahdollista toimittaa esimerkiksi myös sähköpostitse. Irtisanoutumiselle ei tarvitse ilmoittaa mitään perustetta.

Työntekijän irtisanoutuessa irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestosta ollen 14 päivää alle viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa ja 30 päivää tätä pidemmissä työsuhteissa. Irtisanomisaika tarkoittaa aikaa, jolloin työntekijän on irtisanoutumisensa jälkeen jatkettava työntekemistä ja jolta luonnollisesti työntekijälle maksetaan palkka. Työsopimuksessa ja työehtosopimuksessa on myös mahdollista sopia edellisesti poikkeavia irtisanomisaikoja.

Loppupalkan maksaminen työsuhteen päättyessä

Ns. loppupalkka on maksettava työsuhteen viimeisenä päivänä. Loppupalkka tarkoittaa kaikkia työsuhteen päättyessä maksamattomina olleita palkkoja ja pitämättömiä lomia, jotka korvataan rahapalkkana. Mikäli loppupalkan maksaminen viivästyy, on työntekijällä oikeus saada ns. odotusajan palkkana ylimääräinen palkka ensimmäiseltä kuudelta päivältä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja maksaa loppupalkan esimerkiksi seitsemän päivää työsuhteen päättymisen jälkeen, on työntekijällä tällöin oikeus saada loppupalkan päälle ylimääräinen palkka kuudelta päivältä. Kyseessä on siis eräänlainen sanktio työnantajalle loppupalkan maksamisessa viivästymisestä.

Työnantajan suorittama irtisanominen ja työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvasta syystä

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän kahdessa erilaisessa tilanteessa. Ensimmäinen tilanne on työntekijän käytöksestä tai toiminnasta johtuva irtisanominen ja työsuhteen päättäminen. Tällöin työntekijän on täytynyt vakavasti rikkoa tai laiminlyödä työvelvoitteitaan. Ennen irtisanomista työnantajan on kuitenkin annettava kirjallinen varoitus työntekijälle, jossa ilmaistaan irtisanomis- ja työsuhteen päättymisen uhka, ellei työntekijän käytökseen tule muutosta. Irtisanominen onkin mahdollista vasta, jos työntekijä jatkaa varoituksen jälkeen työvelvoitteidensa rikkomista tai laiminlyöntiä. (ks. kohta täältä varoituksen antamisesta)

Työantajan suorittama irtisanominen ja työsuhteen päättäminen taloudellisista tai tuotannollisista syistä

Toinen mahdollisuus työnantajan suorittamaan työsuhteen päättämiseen on ns. taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuva irtisanominen. Tämä tarkoittaa irtisanomista työpaikan heikentyneen taloudellisen tilanteen takia, tai työnantajan toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä, jolloin kyseiset työt loppuvat kokonaan tai niiden määrä vähenee pysyvästi. Käytännössä irtisanomisen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ehtona on se, ettei irtisanottujen henkilöiden tilalle palkata uusia työntekijöitä. Vähintään 20 hengen työpaikoilla irtisanomisia edeltää aina yhteistoimintamenettelyt (yt-menettelyt).

Irtisanomisen jälkeen kummassakin tilanteessa alkaa juoksemaan irtisanomisaika, joka vaihtelee työsuhteen keston mukaan 14 päivän ja kuuden kuukauden välillä, joskin kestosta voi sopia toisin työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Irtisanomisaika tarkoittaa aikaa, jolloin työntekijä on oikeutettu saamaan palkkaa irtisanomisen jälkeen ja jolloin hänellä on velvollisuus töiden tekemiseen. Työntekijä voi kuitenkin irtisanomisaikana myös itse irtisanoutua, jolloin lähtee käyntiin työntekijän irtisanoutumisessa noudatettava irtisanomisaika. Tällöinen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun työntekijä löytää uuden työpaikan irtisanomisaikana työskennellessään.

Poikkeuksen edelliseen muodostavat työnantajan konkurssit, joissa irtisanomisaika on aina 14 päivää ja yrityssaneerauksen yhteydessä tapahtuvat irtisanomiset, joissa irtisanomisaika on korkeintaan 2 kuukautta, vaikka lain tai työsopimuksen mukaan irtisanomisaika olisi pitempi.

Konkursseissa irtisanomisaika on siis 14pv ja yrityssaneerauksissa enintään 2kk

Työsuhteen ja työsopimuksen purkaminen

Työsuhteen ja työsopimuksen purkaminen tarkoittaa sitä, että työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa välittömästi purkuhetkellä. Tällöin työntekijä ei ole myöskään oikeutettu irtisanomisajan palkkaan, mutta kaikki purkamishetkeen saakka kertyneet palkat, sekä pitämättömät lomat on maksettava työntekijälle.

Työsuhteen ja työsopimuksen purkaminen edellyttää työntekijältä niin vakavia laiminlyöntejä ja työsuhteen velvoitteiden rikkomista, että kyseessä on vakavampi tilanne kuin kirjallisen varoituksen antamiseen oikeuttavassa käytöksessä. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi rikoksen tekeminen työaikana. Työsuhteen purkaminen on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän käytöksestä, tai purkamisoikeus raukeaa. 14 päivän jälkeen purkaminen ei ole siten enää mahdollista, mutta kirjallisen varoituksen antaminen on kuitenkin edelleen mahdollista.

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

Työsopimuksen koeaikapurku työsuhteen alussa

Työsopimuksessa on mahdollista sopia koeajan käyttämisestä työsuhteen alussa. Tällöin sekä työnantajalla, että työntekijällä on mahdollisuus päättää työsuhde välittömästi ilman irtisanomisaikaa koeaikapurkuna.

Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä epäasiallisilla perusteilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan on ilmoitettava perustellut syyt koeaikapurkuun ja syyt eivät saa olla epäasialliset, kuten esimerkiksi työntekijän raskaus. Työnantajan on lisäksi aina kuultava työntekijää koeaikapurusta. Kuuleminen on kuitenkin usein lähinnä pakollinen muodollisuus, eikä niinkään todellinen mahdollisuus työsuhteen säilyttämiseen.

Myöskään työntekijä ei saa purkaa työsuhdetta koeajalla epäasiallisin perustein, mutta tämä kysymys tulee harvemmin eteen, sillä työnantajilla on harvoin intressiä pyrkiä pitämään halutonta työntekijää työsuhteessa. Käytännössä työntekijän ei tarvitsekaan ilmoittaa syytä työsopimuksen koeaikapurkuun.

Koeajasta täytyy aina erikseen sopia työsopimuksessa tai koeaikapurkua ei ole mahdollista kummankaan osapuolen käyttää.

Lomautus työsuhteessa

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttaminen voi olla joko kokoaikainen, jolloin työnteko päättyy kokonaan tai osittainen, jolloin viikoittainen työaika vähenee tavanomaisesta. Lomautus voi myös tapahtua joko toistaiseksi, jolloin lomautus on voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan tai määräaikaisesti, jolloin lomautus päättyy määräajan kuluttua.

Lomautus on mahdollista tilanteissa, joissa työnantajalla olisi oikeus irtisanoa työntekijä taloudellisista tai tuotannollisista syistä (ks. kohta 5.), tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä muuta korvaavaa työtä ole mahdollista antaa. Lomauttaminen on mahdollista pääasiallisesti vain toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa työskenteleville. Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän lomauttaminen on mahdollista, vain jos hän toimii vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön sijaisena ja hänen sijaistamansa henkilö olisi ollut mahdollista lomauttaa.

Lomautuksen aikana työnantajalla ei palkanmaksuvelvollisuutta, eikä työntekijällä ole työntekovelvoitetta. Mikäli työntekijä kuuluu työttömyyskassaan ja täyttää ns. työssäoloehdon, on työntekijällä oikeus saada työttömyyskassasta päivärahaa lomautuksen ajalta.

Lomautuksen aikana työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhteensa ilman irtisanomisaikaa lukuun ottamatta lomautuksen viimeistä seitsemää päivää. Työsuhdetta ei siis voi irtisanoa ilman irtisanomisaikaa silloin, kun töihin palaamiseen lomautuksen jälkeen on jäljellä enintään seitsemän päivää.

Työtodistuksen antaminen

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä työsuhteen päättyessä annettava työtodistus. Perusmuotoisessa työtodistuksessa on oltava selvitys työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän erikseen pyytäessä on työtodistuksessa lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy, eli esimerkiksi työntekijän irtisanoutuminen, sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työtodistus on aina annettava pyydettäessä ja sen antamisesta ei ole työnantajan mahdollista kieltäytyä. 

Kilpailukieltosopimus työsuhteessa

Kilpailukieltosopimus tarkoittaa työsopimuksessa, tai erillisessä kilpailukieltosopimuksessa sovittua, määrätyn ajan mittaista kieltoa työntekijälle harjoittaa työantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Ks. tarkemmin kilpailukieltosopimuksesta täältä.

Mikäli työntekijä rikkoo kilpailukieltosopimusta, on työntekijä tällöin vahingonkorvausvastuussa työantajalleen sopimusrikkomusta. Kilpailukieltosopimuksessa voidaan lisäksi sopia tietyn könttäsumman suuruisesta sopimussakosta, jolloin vahingonkorvauksen enimmäismäärä on sopimussakon suuruinen.

Korvaus työsuhteen laittomasta päättämisestä

Mikäli työnantaja irtisanoo tai purkaa työntekijän työsopimuksen laittomasti, on työntekijä tällöin oikeutettu korvaukseen, joka on työnantajan rikkomuksesta ja työntekijän kärsimästä vahingosta riiippuen 3 – 24 kuukauden ylimääräinen palkka.

Kotilain lakipalvelut

Edellä on kuvattu työsuhteen päättymiseen liittyviä seikkoja vain pääpiirteittäin. Ohessa on kuvattu työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen vain yleisellä tasolla. Mikäli sinulla ongelmatilanne, johon kaipaat lakimiehen apua, ota rohkeasti yhteyttä. Annan tilanteestasi lakimiehen asiantuntija-arvion, sekä ohjeistan ja neuvon jatkotoimenpiteissä.

Katso Kotilain tarjoamat lakipalvelut:

Lakivideo työsuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta

Hyödyllisiä sivuja

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö