Miten perintö jaetaan?

Perinnönjako

Miten perintö jaetaan? Miten perinnönjako toteutetaan käytönnössä? Kuka perinnönjaon tekee? Mikä on perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus? Kenellä on oikeus vaatia perinnönjakoa? Onko perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus mahdollista tehdä itse käyttäen mallipohjaa? Lue mitä kaikkea sisältyy perinnönjakoon. 

Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa tilaisuutta, jossa kuolinpesän osakkaat sopivat varsinaisesta perinnönjaosta, eli siitä kuka osakkaista saa mitäkin omaisuutta perintönä. Perinnönjaossa ei ole kyse perintöosuuksien suuruuksien määräytymisestä, eli perintöjen suuruudesta sopimisesta, vaan siitä, että mitä omaisuutta määrätyn suuruiset perinnöt sisältävät. Perinnönjako on mahdollista vasta, kun kuolinpesän kaikki velat on maksettu tai niitä varten on jätetty riittävä määrä rahaa kuolinpesän tilille.

Yleensä perinnönjaossa käytetään apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus on mahdollista tehdä perinnönsaajien kesken itsekin esimerkiksi käyttäen mallia apuna. En kuitenkaan suosittele tätä vaihtoehtoa, sillä asiantuntija-apu on yleensä pieni investointi, jolla voi välttää epäselvyydet ja mahdollisesti jopa vuosikymmenien eripura. 

Perinnönjako on lisäksi mahdollista vasta, kun perunkirjoitus on tehty ja mahdollinen testamentti on annettu lainmukaisesti tiedoksi kaikille osakkaille ja testamentti on tämän jälkeen hyväksytty. Ks. tarkemmin täältä testamentin tiedoksiannosta ja hyväksymisestä.

Lisäksi ennen perinnönjakoa mahdolliset erityistestamentit tulee olla maksettuina, tai niistä täytyy tehdä varaus perinnönjaossa. Koska perinnönjaossa sovitaan sellaisen perinnön jakamisesta, minkä jaosta ei ole testamentissa suoraan määrätty, eivät sellaiset perinnönsaajat, jotka saavat perintöä erityistestamenttimääräyksellä, osallistu yleensä perinnönjakotilaisuuteen. Ks. tarkemmin erityistestamentista täältä.

Perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus

Perinnönjako vaatii perinnönjakosopimuksen, eli perinnönjakokirjan tekemistä. Perinnönjakokirja on hieman perukirjan näköinen asiakirja, johin kirjataan kuolinpesän omaisuus, sekä sopimukset siitä, miten perintö on sovittu jaettavaksi.

Osa perinnöstä on myös mahdollista jakaa suullisesti, mutta tällöinkin perinnönjakokirjassa tulee mainita tästä suullisesti tehdystä perinnönjaosta. Mikäli joku perinnönsaajista ei pääse perinnönjakotilaisuuteen, on hänen mahdollista antaa valtakirja toiselle henkilölle hänen edustamisekseen perinnönjaossa. Tällöin valtakirjan saanut henkilö voi allekirjoittaa perukirjan valtuutuksen antaneen henkilön puolesta.

Perinnönjakokirjalle tai perinnönjakosopimukselle on asetettu useita muotovaatimuksia ja se täytyy esimerkiksi olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama, jotta perinnönjakokirja olisi pätevä. Esteetön todistaja ei saa olla perinnönjättäjän tai perinnönsaajien lähipiiriä. Esteettömälle todistajalle ei ole pakko näyttää perinnönjakokirjan sisältöä, mutta hänen tulee tietää todistavansa perinnönjakokirjaa. 

Oikeus vaatia perinnönjakoa

Perinnönjakoa ei ole pakko tehdä ja ei olekaan tavatonta, että perinnönjako jätetään tekemättä jopa vuosikymmeniksi. Varsin yleistä onkin esimerkiksi, että perinnönjako vanhempien jälkeen tehdään vasta molempien vanhempien jälkeen, eikä puolta perinnöstä jaeta ensimmäisen vanhemman poismenon jälkeen. Perinnönsaajilla on toki aina oikeus vaatia perinnönjakoa.

Perinnön jakaminen, eli perinnönjaon tekeminen

Perinnönjako tehdään perukirjan pohjalta, mutta perintönä jaettavan omaisuuden jakohetken mukaisen arvon mukaan. Tällä on merkitystä varsinkin, jos perinnönjako tehdään pitkän ajan kuluttua perinnönjättäjän kuolemasta ja perukirjan laatimisesta. Tällöin perintöön kuuluvan omaisuuden arvo on saattanut muuttua huomattavasti perukirjaan merkitystä.

Esimerkki 1: Pekan jälkeen tehdään perinnönjako. Pekan perillisinä ovat hänen lapsensa Sanna ja Kari yhtä suurin osuuksin. Pekan jälkeen tulevaan perintöön kuuluu 100.000 euron arvoinen kotitalo, 100.000 euron arvoinen kesämökkikiinteistö ja 20.000 euroa rahaa. Pekan jälkeen jaettavan perinnön kokonaisarvo on siten 220.000 euroa, josta Sanna ja Kari saavat kumpikin 110.000 euron edestä perintöä. Sanna ja Kari sopivat, että Kari saa kotitalon ja 10.000 euroa rahaa ja Sanna saa kesämökin ja 10.000 euroa rahaa. Tällöin kumpikin saa yhtä paljon perintönä.

Esimerkki 2: Tero on tehnyt testamentin, jossa hän on testamentannut 10.000 euroa kummilapselleen Sakarille ja lopun omaisuutensa hän on testamentannut tasaosuuksiin sisaruksilleen Saanalle ja Kaijalle. Teron jälkeen jaettava perintö koostuu 200.000 euron osakehuoneistosta, 20.000 euron arvoisista osakkeista ja 10.000 eurosta rahaa. Teron jälkeen jaettavan perinnön kokonaisarvo on siten 220.000 euroa.

Sakarin saama perintö on ns. erityistestamentti, eli legaatti. Sakarille siis täytyy maksaa hänen 10.000 euron suuruinen perintö ennen kuin Saana ja Kaija voivat sopia muun perinnön jakamisesta tai heidän täytyy vähintään jättää kuolinpesän tilille 10.000 euroa maksettavaksi myöhemmin Sakarille. Koska Sakari ei saa muuta perintöä kuin legaatilla saamansa 10.000 euroa, ei muu perinnönjako kuulu hänelle ja Saana ja Kaija voivatkin suorittaa perinnönjaon kahdestaan. He sopivat jakavansa perinnön tasan, eli kumpikin saa puolet osakehuoneistosta ja puolet osakkeista.

Kuolinpesän ulkopuolisten varojen käyttäminen perinnönjaossa

Perinnönjaossa on myös mahdollista käyttää kuolinpesän ulkopuolisia varoja. Tämä on yleistä varsinkin silloin, jos perintöön kuuluu yksi isompi arvokas kokonaisuus, kuten kiinteistö, jota ei ole käytännössä mahdollista jakaa tasan kaikkien kuolinpesän osakkaiden kesken. Tällöin kyseessä on kuolinpesän ulkopuolisten varojen käyttämisen osalta kauppa, jolloin esimerkiksi mahdollisten varainsiirtoverojen maksaminen voi tulla kyseeseen.

Esimerkki 3: Kirsin perillisiä ovat hänen lapsensa Jukka, Sanni ja Kalle. Kirsin perintöön kuuluu 100.000 euron arvoinen omakotitalo ja 50.000 euron edestä rahaa. Kirsin jälkeen jaettavan perinnön yhteissumma on siten 150.000 euroa, josta jokaisen lapsen osuus on 50.000 euroa. Lapset sopivat perinnönjaossa, että Sanni ostaa kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla omakotitalon kokonaan itselleen. Sanni maksaa sovitusti Jukalle omilla rahoillaan 50.000 euroa ja Kalle saa kuolinpesässä olevat 50.000 euroa itselleen. Lopputuloksena Jukka ja Kalle ovat saaneet perintönä rahaa 50.000 euroa ja Sanni on saanut perintönä 100.000 euron omakotitalon, josta hän on maksanut 50.000 euroa omalla rahallaan. Jokainen lapsista on siten saanut perintönä saman verran, eli 50.000 euroa.

Miten perintö jaetaan?

Osittainen perinnönjako

Perinnönjako on mahdollista tehdä myös useassa eri vaiheessa. Tällöin osa perinnöstä jaetaan ensin osittaisessa perinnönjaossa. Loppuosa perinnöstä jää siten jaettavaksi myöhäisemmässä vaiheessa.

Osittaisen perinnönjaon voi tehdä samalla tavalla kuin lopullisen perinnönjaon. Tällöin perinnönjakokirjaa tehtäessä tulee mainita kyseessä olevan osittainen perinnönjako.

Perinnönjako kun kuolinpesän osakkaana on leski

Mikäli perinnönjättäjältä jäi leski ja puolisoille ei ollut avioehtosopimusta, tulee tällöin käytännössä suorittaa omaisuuden ositus ennen perinnönjakoa. Ositus voidaan lisäksi tehdä myös samassa tilaisuudessa ja samalla asiakirjalla perinnönjaon kanssa. Ks. tarkemmin täältä lesken asemasta kuolinpesästä ja ks. tarkemmin täältä osituksesta ja avio-oikeudesta.

Mikäli ositusta ei tehdä ennen perinnönjakoa, on tällöin kyseessä käytännössä osittainen ositus ja osittainen perinnönjako. Edellinen sanahirviö tarkoittaa sitä, että kyseisessä perinnönjaossa myös lesken tulee hyväksyä perinnönjako, eli allekirjoittaa kyseinen perinnönjakokirja. Osituksen jälkeen leski ei enää kuulu edesmenneen puolisonsa kuolinpesään osakkaana, jolloin perinnönjaosta voivat sopia perilliset keskenään ilman leskeä.

Esimerkki: Ramilta on hänen kuollessaan jäänyt leski Sara, sekä pariskunnan lapset Taru ja Saila. Ramilta jäänyt perintö koostuu hänen yhdessä puolisonsa Saran kanssa omistamista omakotilotalosta ja kesämökistä. Lisäksi Ramilta jäi osakeomistuksia ja säästötili. Rami ei tehnyt testamenttia, joten hänen perintönsä menee tasaosuuksiin lapsille Tarulle ja Sailalle. Ennen kuin Tarun ja Sailan on mahdollista tehdä perinnönjako isänsä Ramin jälkeen, tulee heidän tehdä isänsä Ramin kuolinpesän osakkaina ositus äitinsä Saran ja isänsä kuolinpesän välillä.

Tarun ja Saran ei luonnollisestikaan ole pakko vaatia perinnönjakoa ja ositusta tehtäviksi, vaan he voivat myös jättää isänsä Ramin jälkeen tulevan perinnön jakamatta. Tällöin Ramin jälkeen tulevan perinnön jakaminen voidaan esimerkiksi jättää odottamaan, kunnes mahdollinen perinnönjako tehdään myös Tarun ja Sailan äidin Saran jälkeen.

Pesänjakaja

Edellä on kuvattu perinnönjako tilanteissa, joissa kaikki asiaan osalliset ovat kyenneet sopimaan asioista keskenään. Edellä on kuvattu kuolinpesän osakkeiden keskinäiseen sopimiseen perustuvaa perinnönjakoa. Aina valitettavasti tilanne ei ole yhtä sopuisa ja yksikin osakas voi halutessaan estää tämän sopimiseen perustavan perinnönjaon toteuttamisen. Tällöin ensisijaisesti on suositeltavaa palkata lakimies sovittelemaan tilannetta neutraalina osapuolena.

Mikäli edellä mainittu sovittelu ei aukaise solmua, on pattitilanteista selviämiseksi kaikille kuolinpesän osakkailla mahdollisuus hakea käräjäoikeutta määräämään pesänjakajaa hoitamaan suorittamaan perinnönjaon. Pesänjakajana toimii yleensä asianajaja ja hänen palkkionsa maksetaan kuolinpesän varoista.

Kotilain lakipalvelut

Edellä on kuvattu perinnönjakoon liittyviä kysymyksiä vain pääpiirteittäin. Oheinen on yleinen ohje aiheesta: miten perintö jaetaan? Mikäli sinulla ongelmatilanne, johon kaipaat apua, ota rohkeasti yhteyttä. Annan tilanteestasi asiantuntija-arvion, sekä ohjeistan jatkotoimenpiteissä. Katso Kotilain lakipalveluista perinnönjakokirjan ja osittain etänä tehtävän perinnönjaon hinta.

Katso Kotilain tarjoamat lakipalvelut:

Lakivideo perinnönjaosta

Hyödyllisiä sivuja

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö