Maksuhäiriömerkintä - mitä tietää maksun ollessa myöhässä?

Maksuhäiriöt, maksuviiveet ja saatavien perintä

Maksuhäiriömerkintä – mitä tietää maksun ollessa myöhässä? Mitä ovat maksuhäiriö ja maksuviive? Mikä on merkintöjen kesto ja seuraukset? Miten saatavien perintä tapahtuu? Lue lisää maksuhäiriöistä, maksuviiveistä ja saatavien perinnästä.

Maksuhäiriömerkinnät ja niiden tarkistaminen, sekä maksuhäiriömerkinnän kesto ja poistuminen rekisteristä

Yksityishenkilöille tai yrityksille laskulla myymistä harkittaessa, yrittäjä voi tarkistaa luottotietoyhtiöiden (Suomen Asiakastieto Oy tai Bisnode Finland Oy) rekistereistä onko henkilöllä tai yrityksellä maksuhäiriömerkintöjä. Rekisteristä ilmenee käräjäoikeudesta velkomustuomion kautta tulleet merkinnät, maksamatta jätetyt viranomaismaksut, sekä esimerkiksi merkintä velkajärjestelystä.

Edellisen lisäksi Ulosottoviranomainen voi tehdä lisämerkintöjä edellisiin maksuhäiriömerkintöihin. Ulosoton merkinnöistä selviää esimerkiksi, mikäli ulosotto on todennut velallisen varattomaksi, eli maksamatonta maksua ei ole saatu perittyä edes ulosoton kautta, tai ulosotto on kestänyt pitkäkestoisesti (vähintään 18kk kahden vuoden aikana). 

Maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä kahden vuoden kuluttua velkomustuomiopäivästä, mikäli velka on kokonaan maksettu. Toisinsanoen vaikka velka maksettaisiin heti velkomustuomion antopäivän aikana, maksuhäiriömerkinnän kesto rekisterissä on silti kaksi vuotta. Muissa tilanteissa (maksua ei ole maksettu) maksuhäiriömerkintä poistuu neljän vuoden kuluttua.

Maksuaika ja maksuviive

Kahden elinkeinonharjoittajan välisessä kaupankäynnissä maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät osapuolet ole yhteisesti sopineet pidemmästä maksuajasta. Osapuolilla on luonnollisesti oikeus sopia myös lyhyemmän maksuajan käyttämisestä ja myyjällä on oikeus sisällyttää lyhyempikin maksuaika esimerkiksi kaupassa noudatettaviin vakioehtoihin. Mikäli sopimusta maksuajasta ei ole tehty, on tällöin laskun saajalla oikeus maksaa lasku 30pv maksuajalla ja luonnollisesti myös velvollisuus maksun maksamiseen 30pv kuluessa.

Määräajan jälkeen maksu on viivästynyt ja velkojalla on aina oikeus viivästyskorkoon mahdollisista sopimusehdoista huolimatta. Lisäksi tämän jälkeen velkojalla on pääsääntöisesti oikeus saatavansa perinnästä aiheutuviin perintäkuluihin.

Kuluttajille vastaavaa määräaikaa ei ole säädetty, mutta yleisesti käytettävät maksuehdot ovat vähintään 14 päivän maksuaika, joka lasketaan laskun lähettämisestä.

Maksuviivemerkintä (tratta)

Yrityksillä ja toiminimiyrittäjillä voi maksuhäiriömerkinnän lisäksi olla myös tratta-, eli maksuviivemerkintä. Tratta ei tarkoita tuomioistuimen velkomustuomiolla ratkaistua maksamatonta saatavaa, vaan sitä että tratalla yrityksen luottotietoihin merkityn saatavan maksu on myöhässä. Tratta on kirjallinen maksuvaatimus, josta on mahdollista tehdä maksuviivemerkintä yrityksen luottotietoihin kymmenen päivän kuluttua sen lähettämisestä. 

Ennen tratan lähettämistä, on alkuperäisen laskun erääntymisen jälkeen täytynyt vielä lähettää erillinen maksuvaatimus vähintään seitsemän päivän maksuajalla. Vasta tämän jälkeen tratan lähettäminen on mahdollista. Tratalla saa lisäksi periä vain riidattomia saatavia, eli sellaisia, joita laskun ja maksumuistutuksen saanut yritys ei ole reklamoinut tai muuten kiistänyt.

Mikäli tratta-kirjeellä perittävää saatavaa ei ole maksettu kymmenen päivän kuluessa tratta-kirjeen lähettämisestä, on tratta mahdollista luottotietoihin merkitsemisen lisäksi protestoida. Protestointi tarkoittaa maksuviiveen julkaisemista protestilistoilla, jolloin maksuviivemerkintä tulee julkiseksi. Protestointi ei ole automaattista, vaan velkojan tulee tehdä päätös, halutaanko tratta julkisesti protestoida vai ei. 

Prostestilistoja julkaistaan esimerkiksi talousalan lehdissä (kuten Kauppalehdessä). Mikäli trattaa ei protestoida, näkyy maksuviivemerkintä tällöin vain yrityksen luottotiedoissa. Tratan protestoinnin jälkeen merkintä näkyy yrityksen luottotiedoissa kolme vuota, vaikka itse saatava maksettaisiin tänä aikana. Saatavan maksamisesta tehdään kuitenkin merkintä yrityksen luottotietoihin. Mikäli trattaa ei protestoida, mutta se ilmoitetaan yrityksen luottotietoihin, maksuviivemerkintä näkyy yrityksen luottotiedoissa puoli vuotta.

Mikäli olet yrittäjänä saanut trattakirjeen kannattaakin sekä luottotietojen maksuviivemerkinnän, että julkaisu-uhan takia reagoida asiaan välittömästi. Mikäli saatava on perusteltu kannattaa saatava maksaa välittömästi tai pyrkiä sopimaan maksusuunnitelmasta velkojan kanssa. Mikäli olet erimieltä tratalla perittävän saatavan perusteesta, tulee tratta riitauttaa, jolloin sen perintä tratalla ei ole enää mahdollista. Tällöin velkojan on vietävä asian käräjäoikeuteen riita-asiana, joka tarkoittaa täysimittaista oikeudenkäyntiä, jossa selvitetään saatavan oikeellisuus.

Saatavien perintä ja perintäkulut

Maksamattomia laskuja on yrittäjän mahdollista periä itse, tai siirtää saatava esimerkiksi perintätoimiston tai asianajotoimiston perittäväksi. Käytännössä perintä usein alkaa kirjallisen maksumuistutuksen lähettämisellä, mutta esimerkiksi myös puhelimella tehtävä vaatimus erääntyneen saatavan maksamisesta on mahdollista. Laskun eräpäivästä alkaa juoksemaan viivästyskorko, jonka voi sisällyttää maksumuistutukseen. Yksityishenkilöiltä voi periä enintään viiden euron kulun maksumuistutuksen lähettämisestä viivästyskorkojen päälle. Yrityksiltä voi periä isomman maksumuistutusmaksun, mutta maksun suuruuden tulee vastata todellisia sen lähettämisestä aiheutuneita kuluja.

Yrittäjällä on itsellään oikeus nostaa laskun eräpäivän jälkeen velkomuskanne käräjäoikeudessa jopa ilman maksumuistutuksen lähettämistä, mutta käytännössä tällainen lähestymistapa harvoin on kummankaan osapuolen edun mukaista. Käytännössä oikeusteitse tapahtuvaa perintää hoitavatkin lähinnä perintätoimistot ja asianajotoimistot, jolloin velkomuskanteen nostamista edeltää vielä vähintään yksi maksumuistutuksen jälkeinen maksuvaatimus, sekä monesti useampi puhelinyhteydenotto velalliseen.

Maksamattomasta saatavasta on velallinen velvollinen maksamaan sen perimisestä aiheutuvat perintäkulut, sekä viivästyskoron. Viivästyskorko yksityisten henkilöiden veloissa on tällä hetkellä 7% vuodessa ja tätä suurempi viivästyskorko on mahdollista vain, mikäli alkuperäisessä velassa on ollut sovittuna isompi korkoprosentti (näin voi olla esimerkiksi rahalainoissa). Yritysten välisissä veloissa viivästyskorko on tällä hetkellä 8% (kesäkuu 2020). Huomioitavaa on kuitenkin, että yritykset voivat keskenään sopia myös suuremman viivästyskoron käyttämisestä ja tällöin viivästyskorko voi olla jopa useita kymmeniä prosentteja.

Mikäli olet velallisena eri mieltä saamasi maksumuistutuksen, -vaatimuksen mukaisen velan perusteesta, tulee tästä reklamoida välittömästi maksumuistutuksen tai -vaatimuksen lähettäneelle yritykselle tai perintötoimistolle. Perintätoimisto ei tämän jälkeen voi jatkaa enää ns. vapaaehtoista perintää, vaan ainut tapa jatkaa perintää on nostaa velkomuskanne käräjäoikeudessa.

Maksuhäiriömerkintä - mitä tietää maksun ollessa myöhässä?

Saatavien perintä oikeusteitse käräjäoikeudessa

Mikäli maksamatonta saatavaa ei kyetä perimään maksumuistutuksella, -vaatimuksella tai esimerkiksi puhelimitse, on tällöin harkittava velkomuskanteen nostamista käräjäoikeudessa. Velkomuskanne nostetaan riidattomissa saatavissa ns. summaarisena, jolloin asia voidaan ratkaista käräjäoikeuden kansliassa ilman oikeudenkäyntiä yksipuolisena tuomiona. Tällöin käräjäoikeuskäsittelystä tulevat kulut jäävät muutamiin satoihin euroihin, lisättynä päälle tulevilla viivästyskoroilla. Velkomustuomiosta tulee maksuhäiriömerkintä velallisen (yksityishenkilö tai yritys) luottotietoihin ja tuomion jälkeen velan voi siirtää ulosottovirastoon perittäväksi ulosottotoimin.

Summaarisissa velkomuskanteissa käräjäoikeus lähettää velalliselle asiasta haasteen, jossa kerrotaan mahdollisuudesta asian riitauttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asian riitauttamisen jälkeen summaarinen menettely päättyy ja asia etenee täysimittaiseen oikeudenkäyntiin käräjäoikeudessa. Mikäli haasteen saanut velallinen ei halua riitauttaa asiaa, ei tällöin käräjäoikeuden lähettämään haasteeseen tarvitse reagoida millään tavalla ja käräjäoikeus ratkaisee asian haasteessa annetun määräajan jälkeen yksipuolisena velkomustuomiona.

Mikäli maksamattomasta saatavasta on reklamoitu, ei tällöin saatavan perintä ns. summaarisena velkomuskanteena ole enää mahdollista, vaan kanne tulee tällöin nostaa käräjäoikeudessa suoraan täysimittaisena riita-asiana. Tämä tarkoittaa täysimittaista oikeudenkäyntiä, jossa tuomari ratkaisee velan oikeellisuuden oikeudenkäynnin päätteeksi. 

Täysimittaisissa oikeudenkäynneissä asian hävinnyt osapuoli tavallisesti vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa maksamisen lisäksi myös asian voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikuluista. Tällöin asian hävinneelle osapuolelle maksettavat tulevat oikeudenkäyntikulut nousevatkin käytännössä kaikista suppeimmissakin asioissa vähintään noin viiden tuhannen euron tienoille, mutta monesti summa on tätä paljon suurempi. Käräjäoikeuden päätöksestä on lisäksi aina oikeus valittaa hovioikeuteen, jolloin asian käsittely viivästyy ja kustannukset kasvavat entisestään. Monella yrittäjällä on kuitenkin oikeusturvavakuutus, joten kyseisistä kustannuksia voi olla mahdollista saada vakuutuskorvaus.

Oikeusteitse tapahtuvassa perinnässä velkojan on hyvä muistaa, että vaikka oikeudenkäyntikulut tuomittaisiinkin velallisen maksettaviksi, joutuu velkoja maksamaan oikeudenkäyntikulut itse (tai velkojan oikeusturvavakuutuksen vakuutusyhtiö), mikäli velallinen on varaton, eikä kuluja saada häneltä perittyä.

Velkomustuomion takaisinsaanti ja takaisinsaantihakemus

Velkomustuomion takaisinsaanti tarkoittaa summaarisessa menettelyssä annetun yksipuolisen velkomustuomion jälkeen, 30 päivän kuluessa tuomion toimittamisesta velalliselle, tapahtuvaa hakemusta asian palauttamisesta täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Summaarisessa menettelyssä asia voidaankin siten palauttaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi vielä tuomion antamisenkin jälkeen. Summaarisissa menettelyissä asia onkin velkojan kannalta 100% varma vasta 30pv tuomion velalliselle toimittamisen jälkeen.

Takaisinsaantihakemuksessa on kuitenkin aina perusteltava minkä takia annettu velkomustuomio on virheellinen ja käräjäoikeuden on tämän jälkeen arvioitava, onko peruste niin vakuuttava, että asia on syytä palauttaa käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä takaisinsaantihakemuksen mukaisesti. Tämän takia takaisinsaantihakemuksen laatimisessa kannattaakin käyttää asiantuntija-apua.

Kotilain lakipalvelut

Edellä on kuvattu yritystoiminnassa vastaantulevia perintään, maksuhäiriöihin ja viiveisiin liittyviä kysymyksiä vain pääpiirteittäin. Oheinen on yleinen muistilista: maksuhäiriömerkintä – mitä tietää maksun ollessa myöhässä? Mikäli sinulla ongelmatilanne, johon kaipaat lakimiehen apua, ota rohkeasti yhteyttä. Annan tilanteestasi lakimiehen asiantuntija-arvion, sekä ohjeistan ja neuvon jatkotoimenpiteissä.

Katso Kotilain tarjoamat lakipalvelut:

Lakivideo maksuhäiriöistä, maksuviiveistä ja saatavien perinnästä

Hyödyllisiä sivuja

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö