Avioehtosopimuksen tekeminen

Avioehtosopimuksen teko ja laatiminen

Avioehtoehtosopimuksen tekeminen. Miten teen avioehdon? Miten avioehto rekisteröidään? Mitä merkitystä avioehtosopimuksella on? Voiko avioehtosopimuksen tehdä itse käyttäen avioehtosopimusmallia tai avioehtosopimuspohjaa? Voitko avioehdon tehdä netissä? Lue lisää avioehdosta ja sen laatimisesta. 

Avioehto

Avioehto tarkoittaa sopimusta, jossa aviopuolisot sopivat poistavansa toistensa avio-oikeuden, joko kokonaan tai osittain. Avio-oikeus tarkoittaa käytännössä avioliiton päättymisen jälkeen olevaa oikeutta puolisoiden omaisuuden tasaamiseen, eli ositukseen ja tasingon maksamiseen. Avio-oikeudella ja -ehdolla on merkitystä sekä eroon, että kuolemaan päättyvissä avioliitoissa. Ks. tarkemmin avio-oikeudesta täältä.

Avioehto antaakin siten suojaa sen tehneille henkilöille avioeroissa tai puolison kuoleman jälkeen estämällä tasingon vaatimisen avioehtosopimuksen mukaisesti puolin ja toisin. Ks. tarkemmin täältä lesken asemasta kuolinpesässä.

Avioehto solmitaan puolisoiden allekirjoittamalla avioehtosopimuksella, joka perustuu aina molempien osapuolten yhteiseen tahtoon. Toinen puolisoista ei siten voi yksin päättää avioehdon laatimisesta. Avioehto on mahdollista laatia ennen avioliittoa tai missä vaiheessa tahansa avioliiton kestäessä. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei avioehtoa ole mahdollista rekisteröidä enää avioeron vireille tulemisen tai puolison kuoleman jälkeen. Ks. kohdasta 4. Avioehtosopimuksen rekisteröinnistä.

Avioehtoa on lisäksi mahdollista muuttaa, tai sen voi myös poistaa missä vaiheessa tahansa avioliittoa.

Avioehtosopimuksen tekeminen

Avioehtosopimukselle on laissa asetettu tiettyjä muotovaatimuksia. Sopimuksen tulee ensinnäkin olla kirjallinen ja päivätty. Puolisoiden lisäksi sen täytyy allekirjoittaa kaksi esteetöntä todistajaa samassa tilaisuudessa. Esteettömät todistajat tarkoittavat käytännössä henkilöitä, joilla ei ole perhe- tai muuta läheistä suhdetta aviopariin. Esimerkiksi ystävät voivat yleensä toimia todistajina, vaikka olisivat hyvin läheisiä avioparin kanssa. Todistajille ei ole välttämätöntä näyttää avioehtosopimuksen sisältöä, mutta heidän täytyy tietää todistavansa avioehtosopimusta. Sopimus on myös rekisteröitävä ennen kuin se astuu voimaan.

Sopimuksen sisältö sen sijaan on pitkälti vapaamuotoinen. Puolisot voivatkin hyvin vapaasti sopia avioehdon laajuudesta. Avioehtosopimus on kuitenkin oikein tehtynä aina sitova, joten sen laatimisessa kannattaakin olla tarkka. Onkin suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua avioehtosopimuksen laatimisessa.

Avioehtosopimus on luonnollisesti mahdollista tehdä itsekin käyttäen esimerkiksi jotain avioehtosopimus mallia tai avioehtosopimus pohjaa apuna. Suosittelen kuitenkin asiantuntija-avun käyttämistä, jotta lopputulos on varmasti halutun lainen ja sopimuksen sisältö ja siihen liittyvät kysymykset voidaan käydä jo etukäteen läpi. 

Erilaisia avioehtosopimuksia

Yleisin avioehtosopimus lienee ns. kaiken kattava avioehto. Tällöin puolisot sopivat, että kummallakaan ole missään tilanteessa oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton päätyttyä ei tällöin suoriteta ositusta, vaan kumpikin puoliso, tai leski ja kuolleen puolison kuolinpesä pitävät omat omaisuutensa. Avioehto päteekin tällöin sekä avioeron, että puolison kuoleman sattuessa.

Kaiken kattava avioehto on myös mahdollista tehdä pelkän avioeron varalta. Tällöin avioeron sattuessa kumpikin puolisoista pitää oman omaisuutensa, mutta avioliiton päättyessä puolison kuolemaan, avioehto ei ole voimassa. Tällöin leskellä ja kuolleen puolison perillisillä ovat samat oikeudet vaatia ositusta ja tasingon maksamista, kuin tilanteessa, jossa avioehtoa ei olisi ollenkaan tehty.

Avioehto on myös mahdollista sopia kattamaan vain osaa puolisoiden omaisuudesta. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi kysymykseen yritysten ja maatilojen kohdalla, jolloin niiden omistus halutaan turvata avioehdolla, mutta muu omaisuus halutaan olevan avioehdosta vapaata.

Esimerkki: Tommi ja Salla ovat menossa naimisiin ja sopivat avioehdon laatimisesta. Tommi omistaa suvussaan pitkään olleen maatilan ja hän sopii puolisonsa Sallan kanssa, että maatila on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Tommi ja Salla laativat avioehdon, jossa avioerossa Tommi, tai Tommin kuollessa hänen perillisensä saavat pitää maatilan täysin itsellään ilman Sallan oikeutta vaatia osaa maatilasta itselleen tasinkona. Kaikki muu Tommin ja Sallan omaisuus on avioehdosta vapaata, eli esimerkiksi avioeron sattuessa kummallakin on oikeus vaatia muun omaisuuden jakamista tasan puoliksi.

Myös muunlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia ja avioehdon laatimista suunniteltaessa asiasta kannattakin keskustella asiantuntijan kanssa.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti

Avioehtosopimus tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa ennen kuin se astuu voimaan. Aikaisemmin avioehtosopimus rekisteröitiin maistraatissa. Oikein laadittu ja muotovaatimukset täyttävä avioehtosopimus ei siten ole pätevä ennen kuin se on rekisteröity.

Avioehdon rekisteröintiä voi hakea kumpi tahansa puolisoista jo ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei avioehtoa ole mahdollista rekisteröidä enää avioeron vireille tulemisen tai puolison kuoleman jälkeen.

Avioehdon rekisteröinti on maksullinen ja rekisteröinnin nykyinen hinta on 49 euroa (2020).

Avioehtosopimuksen tekeminen

Avioehdon vaikutus puolison perintöoikeuteen

Avioehdon laatiminen ei vaikuta puolisoiden oikeuteen periä toisensa. Lapsettomat avioparit perivät lain mukaan toisensa, jonka lisäksi testamentilla on mahdollista määrätä perinnöstä.

Tällöin onkin mahdollista, että leski perii puolisonsa voimassaolevasta avioehdosta huolimatta. Avioehtosopimuksen laatimisen yhteydessä kannattaakin samalla selvittää mahdollisen testamentin tekemistä. Ks. Tarkemmin täältä testamentin laatimisesta.

Omaisuuden erottelu avioeroissa ja puolison kuollessa

Mikäli puolisot ovat laatineet ja rekisteröineet kaiken kattavan avioehdon, ei tällöin puolisoilla ole oikeutta vaatia toista puolisoa maksamaan tasinkoa. Tällöin ei myöskään ole tarvetta, tai edes mahdollisuutta, tehdä ositusta, jossa sovittaisiin omaisuuden jakamisesta ja mahdollisesta tasingon maksamisesta. 

Tällöin kumpikin osapuoli pitää oman omaisuutensa ja mahdollisissa epäselvissä tilanteissa voidaan sopia omaisuuden erottelusta, eli omaisuuden omistajan selvittämisestä ja omistajuuden vahvistamisesta sopimuksella. Omaisuuden erottelu tarkoittaa käytännössä sopimusta, jossa avioliiton päättyessä selvitetään yhteisessä hallussa olevan omaisuuden omistajat esinekohtaisesti.

Mikäli avioehto oli vain osittainen, tulee tällöin tehdä ositus puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen päättämiseksi. Avioehto huomioidaan tällöin kuitenkin osituksessa jättämällä avio-oikeudesta vapaaksi sovittu omaisuus osituksen ulkopuolelle.

Avioehto ei vaikuta puolison velkoihin tai niiden tulemiseen toisen puolison maksettaviksi. Avioehdolla voi sen sijaan esimerkiksi avioeroissa suojautua ylivelkaisen puolison tasingonmaksuvaatimukselta. 

Osituksen esisopimus

Osituksen esisopimus on eräänlainen vaihtoehto avioehtosopimukselle. Siinä  puolisot sopivat etukäteen avioeron jälkeen tehtävästä osituksesta ja sen toimittamisesta. Osituksen esisopimus ei sen sijaan ole voimassa, mikäli avioliitto päättyy puolison kuolemaan. Tässä tilanteessa osituksen esisopimus ei ole sitova.

Toisin kuin avioehtosopimusta, osituksen esisopimusta ei tarvitse rekisteröidä mihinkään. Se kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna, jotta sen sisältö on myöhemmin helposti tarkistettavissa. 

Osituksen esisopimuksessa voi halutessaan sopia osituksesta, eli aviovarallisuussuhteen purkamisesta jopa tarkemmin kuin avioehtosopimuksessa.

Kotilain lakipalvelut

Edellä on kuvattu avioehtosopimukseen ja sen laatimiseen liittyviä kysymyksiä vain pääpiirteittäin. Mikäli sinulla ongelmatilanne, johon kaipaat apua, ota rohkeasti yhteyttä. Annan tilanteestasi asiantuntija-arvion, sekä ohjeistan jatkotoimenpiteissä. Katso myös Kotilain hinta avioehdon, eli avioehtosopimuksen tekemiselle netissä. 

Katso Kotilain tarjoamat lakipalvelut:

Lakivideo avioehtosopimuksen laatimisesta

Hyödyllisiä sivuja

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö